1. Home
  2. Disclaimer

Disclaimer
CLEAR Solutions

Disclaimer CLEAR Solutions

CLEAR Solutions zorgt dat u prettig en probleemloos samenwerkt met maximale efficiency en kwaliteit. Zij implementeert business en cloud oplossingen, op basis van Exact software, waarbij informatievoorziening en communicatie voorop staan.

CLEAR Solutions partner Exact
CLEAR Solutions partner Elvy
CLEAR Solutions partner Orbis
CLEAR Solutions partner Sumatra
CLEAR Solutions partner Power BI

DISCLAIMER


Op dit moment bekijkt u de openbare internetsite van CLEAR Solutions. Door het verdere gebruik van deze site na het openen ervan, verklaart de gebruiker zich volledig akkoord met de volgende voorwaarden:
  • Alhoewel CLEAR Solutions redelijkerwijs alles in het werk stelt om te zorgen dat de informatie op deze site accuraat en actueel is, is het toch mogelijk dat deze website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Daarom geeft CLEAR Solutions geen garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site.
  • Verder aanvaardt CLEAR Solutions geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie op deze site. Het eigendomsrecht en/of gebruiksrecht op de namen, afbeeldingen, logo's en foto's van de diensten van CLEAR Solutions berust bij CLEAR Solutions en/of de aan CLEAR Solutions gelieerde vennootschappen.
  • Eventuele verwijzingen naar door derden geboden of geleverde informatie, inhoud, goederen, producten, processen of diensten via een handelsnaam, handelsmerk, fabrikantennaam of op andere wijze tijdens het gebruik van deze website betekenen niet automatisch de goedkeuring, instemming of aanbeveling daarvan of de verbinding daarmee van CLEAR Solutions.
  • Bovendien is het mogelijk dat deze website aan andere websites gekoppeld is, waarop CLEAR Solutions geen invloed uitoefent of die niet door CLEAR Solutions onderhouden worden. CLEAR Solutions heeft de sites die aan deze site gekoppeld zijn niet of niet allemaal gecontroleerd. Tevens is CLEAR Solutions niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, of van eventuele pagina's die niet rechtstreeks op de sites staan of van andere sites die aan dergelijke sites gekoppeld zijn. CLEAR Solutions biedt deze koppelingen alleen maar voor uw gemak aan en het feit dat CLEAR Solutions een dergelijke koppeling aanbiedt, betekent niet dat CLEAR Solutions deze sites aanbeveelt of goedkeurt.
  • Het gebruik van en het rondkijken op deze website vinden volledig op eigen risico plaats. CLEAR Solutions noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van deze site is aansprakelijk voor eventuele directe, incidentele, indirecte of gevolgschade of strafvergoeding als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site. Onder voorbehoud van het bovenstaande wordt alles op deze site aangeboden "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties over verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet aantasten van de intellectuele eigendom van derden.
  • CLEAR Solutions behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.
Indien een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld worden, worden die bepalingen overeenkomstig de toepasselijke juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Als CLEAR Solutions nalaat naleving van een of meer bepalingen in deze voorwaarden te eisen of af te dwingen, betekent dat niet dat CLEAR Solutions volledig van een bepaling of een recht afziet. Noch de handelwijze van een van de partijen waarin in dit document verwezen wordt, noch de handelspraktijk strekken tot wijziging van een bepaling in deze voorwaarden. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen CLEAR Solutions moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen één (1) jaar nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.