1. Home
 2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
CLEAR Solutions

Algemene voorwaarden CLEAR Solutions

CLEAR Solutions zorgt dat u prettig en probleemloos samenwerkt met maximale efficiency en kwaliteit. Zij implementeert business en cloud oplossingen, op basis van Exact software, waarbij informatievoorziening en communicatie voorop staan.

CLEAR Solutions partner Exact
CLEAR Solutions partner Elvy
CLEAR Solutions partner Orbis
CLEAR Solutions partner Sumatra
CLEAR Solutions partner Power BI

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CLEAR Solutions BV (downloaden)

CLEAR Solutions BV, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Johan Cruijff Boulevard 65-71, 1101 DL | KVK 17228553

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • CLEAR: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CLEAR Solutions BV en de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van CLEAR Solutions BV;
 • Opdracht: de op basis van een overeenkomst tussen CLEAR Solutions BV en Opdrachtgever vastgestelde werkzaamheden die door CLEAR Solutions BV dienen te worden verricht en/of goederen die door CLEAR Solutions dienen te worden geleverd alsmede de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en opdrachten tussen CLEAR en een Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CLEAR, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Door CLEAR ingeschakelde derden kunnen zich jegens Opdrachtgever op de onderhavige voorwaarden beroepen.
 3. Eventueel door Opdrachtgever gehanteerde (inkoop)voorwaarden worden door CLEAR te allen tijde uitgesloten en uitdrukkelijk verworpen.
 4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. CLEAR en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
 

ARTIKEL 3 OFFERTES

 1. Offertes van CLEAR zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht heeft verstrekt.
 2. De door CLEAR gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. CLEAR is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in offertes zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten; waaronder verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is CLEAR daaraan niet gebonden. De Opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CLEAR anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CLEAR niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 

ARTIKEL 4 TER BESCHIKKING STELLING INFORMATIE EN MEDEWERKING

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle documenten, informatie en contacten, waarvan CLEAR aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan CLEAR worden verstrekt.
 2. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan CLEAR zijn verstrekt, heeft CLEAR het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. CLEAR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CLEAR is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. CLEAR zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft CLEAR het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, (bijv. ziekte) houdt CLEAR zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden door een derde te laten verrichten.
 4. De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door CLEAR verricht. CLEAR heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.
 5. Indien door CLEAR in overleg met Opdrachtgever uitvoeringsdata zijn gereserveerd en Opdrachtgever annuleert binnen een (1) week voor een betreffende uitvoeringsdatum, heeft CLEAR recht tot 50% (bij annulering binnen 3 werkdagen tot 100%) van de kosten te factureren als zijnde annuleringskosten. Opdrachtgever heeft de plicht deze factuur te voldoen. De wederzijdse verplichting (tot uitvoering en betaling van het daarvoor geldende honorarium) blijft ongewijzigd bestaan.
 6. Gedurende het verloop van de Opdracht zullen CLEAR en Opdrachtgever regelmatig met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken de Opdracht betreffende. Bijzondere omstandigheden, zoals ziekte en vakantie, voorbehouden.
 7. Aan het einde van de Opdracht zal een evaluatie plaatsvinden door Opdrachtgever en CLEAR.
 8. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan CLEAR de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. Opdrachtgever machtigt CLEAR om namens haar op te treden, voor zover dit logischerwijze past in de opdracht, zoals omschreven in de offerte.
 10. Onverminderd hetgeen hierboven in lid 9 is vermeld, worden alle opdrachten aan derden verstrekt uit hoofde van Opdrachtgever. Alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en verantwoording van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart CLEAR voor de in- en buiten rechte optredende gevolgen van de in verband met de Opdracht te verrichten werkzaamheden.
 

ARTIKEL 6 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT; MEERWERK

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CLEAR zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de Opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal CLEAR Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal CLEAR daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Opdracht een wijziging van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal CLEAR geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
 

ARTIKEL 7 CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

 1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de Opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever CLEAR derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 

ARTIKEL 8 HONORARIUM

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 4, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van CLEAR, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het bijhouden van de tijdsbesteding is de verantwoordelijkheid van CLEAR.
 4. Alle prijzen, honoraria, kostenramingen etc. zijn exclusief B.T.W. tenzij anders vermeld.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen de verschuldigde kosten periodiek, in een nader aan te geven frequentie, in rekening gebracht. Uiterlijk steeds per einde van een kalendermaand.
 6. Indien CLEAR met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is CLEAR niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. CLEAR mag prijsstijgingen doorberekenen, indien CLEAR kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen, inkopen etc..
 

ARTIKEL 9 BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door CLEAR aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling behoeft te worden gezonden. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van CLEAR en verplichtingen van Opdrachtgever jegens CLEAR onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan CLEAR de uitvoering van de Opdracht opschorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden.
 6. CLEAR heeft het recht om door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente waarbij de oudste declaratie als eerste wordt geacht te zijn voldaan. CLEAR kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. CLEAR kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. CLEAR is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever zekerheidstelling in de vorm van een pandrecht te verlangen en Opdrachtgever is verplicht de gevraagde zekerheid te verschaffen.
 

ARTIKEL 10 GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit eenduidig voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CLEAR gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en CLEAR zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CLEAR niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht.
 

ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door CLEAR geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden etc., blijven eigendom van CLEAR totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met CLEAR gesloten Opdracht(en) is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht CLEAR zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door CLEAR geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat CLEAR haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan haar of door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CLEAR zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 

ARTIKEL 12 OPZEGGING

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de Opdracht schriftelijk en onder opgaaf van reden(en) opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één volle kalendermaand in acht te nemen.
 2. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever heeft CLEAR recht op compensatie van de geoffreerde werkzaamheden, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever zal CLEAR desgevraagd en in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor CLEAR extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 

ARTIKEL 13 OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. De vorderingen van CLEAR op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
− Na het sluiten van de Opdracht aan CLEAR ter kennis gekomen omstandigheden CLEAR goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; − Indien CLEAR Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 1. In de genoemde gevallen is CLEAR bevoegd de verdere uitvoering van de Opdracht op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Opdracht over te gaan, één en ander onverminderd het recht van CLEAR schadevergoeding te vorderen.
 2. De Opdracht eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
− Aan het einde van de overeengekomen duur van de Opdracht; − Met wederzijds goedvinden; − Door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Opdrachtgever; − Door beëindiging van CLEAR; −          Door ontbinding van de overeenkomst als bedoeld onder artikel 14 ’Niet nakoming’.
 

ARTIKEL 14 NIET NAKOMING

 1. Ingeval CLEAR haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is Opdrachtgever gerechtigd het (restant van het) honorarium niet dan wel niet volledig uit te betalen, alsmede de overeenkomst te ontbinden.
 2. Ingeval Opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is CLEAR gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van haar aanspraak op het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van CLEAR op volledige schadevergoeding.
 

ARTIKEL 15 INCASSOKOSTEN

 1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever verschuldigd:
− Over de eerste € 3.000,- 15% − Over het meerdere tot € 6.000,- 10% − Over het meerdere tot € 15.000,- 8% − Over het meerdere tot € 60.000,- 5% − Over het meerdere 3% − Voor niet tot geld waardeerbare vorderingen een percentage van de opdrachtsom conform de voorgaande staffel
 1. Indien CLEAR aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.
 

ARTIKEL 16 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt CLEAR zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die door CLEAR ontwikkeld en/of voor de uitvoering van de Opdracht worden toegepast, zijn en blijven eigendom van CLEAR. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan enkel na van CLEAR verkregen schriftelijke toestemming.
 3. Alle door CLEAR verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CLEAR worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 4. CLEAR behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 

ARTIKEL 17 TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

 1. Indien CLEAR aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het geleverde op schriftelijk verzoek van CLEAR binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Opdrachtgever om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft CLEAR het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.
 

ARTIKEL 18 GEBREKEN; RECLAMES EN KLACHTEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan CLEAR waarna de voltooide Opdracht wordt geacht naar tevredenheid te zijn verricht en enige aanspraak op basis van een gebrek, klacht of reclame komt te vervallen.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal CLEAR de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal CLEAR slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19 ‘Aansprakelijkheid’.
 

ARTIKEL 19 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor elke door CLEAR aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. CLEAR kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 2. CLEAR is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die het gevolg zijn van opzet of daaraan grenzende grove nalatigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 3. CLEAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan.
 4. Indien en voor zover er op CLEAR enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste drie maanden voor beëindiging van de Opdracht.
 5. Opdrachtgever verbindt zich CLEAR te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door CLEAR van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van CLEAR.
 6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde komt alleen voor een vergoeding in aanmerking schade die geleden wordt binnen zes maanden na de afgifte van de zaak en/of het einde van de opdracht en die voorts binnen een termijn van 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan CLEAR is gemeld. Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt aan CLEAR alle gewenste medewerking verleend bij haar onderzoek naar de oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd. Restvorderingen ter zake van schade vervallen in ieder geval binnen zes maanden na ontdekking van de schade.
 

ARTIKEL 20 VRIJWARINGEN

 1. Opdrachtgever vrijwaart CLEAR voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan CLEAR informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 

ARTIKEL 21 CLOUDDIENSTEN

 1. De dienstverlening van CLEAR Solutions bestaat uit de levering van abonnementen op clouddiensten aan Opdrachtgever. Uitsluitend indien dat in de offerte of respectievelijke opdrachtbevestiging van CLEAR Solutions vermeld staat, levert CLEAR Solutions naast clouddiensten tevens installatiediensten, adviesdiensten of vergelijkbare diensten. In alle andere gevallen is Opdrachtgever zelf volledig verantwoordelijk voor het op correcte wijze in gebruik nemen van de software en daarbij samenhangende vragen
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur die nodig is om het abonnement te kunnen gebruiken (zoals gebruikersdevices en internettoegang). De offerte kan nadere eisen bevatten over de te gebruiken ICT- infrastructuur
 3. Opdrachtgever sluit een abonnement af voor gebruik van de in de offerte vermelde clouddienst door het in de offerte vermelde aantal gebruikers. Na activatie van het abonnement zal CLEAR Solutions Opdrachtgever de toepasselijke inlogcodes of andere vereiste informatie verschaffen die nodig is om van het abonnement gebruik te kunnen maken.
 4. CLEAR Solutions biedt voor de levering van de clouddiensten een portal aan. Indien het abonnement dergelijke diensten betreft, zal CLEAR Solutions voor Opdrachtgever een klantaccount aanmaken zodat Opdrachtgever via het portal gebruik kan maken van haar abonnement. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle handelingen die plaatsvinden met gebruikmaking van het portal, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van additionele gebruikers van het abonnement.
 5. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het bestellen van de juiste clouddienst, de afname van voldoende licentieabonnementen, het gebruik van de clouddienst, het beveiligen van zijn eigen omgeving en het maken van back-ups.
 6. CLEAR Solutions heeft geen invloed op de uitvoering van het abonnement en is voor de uitvoering daarvan, nu deze draaien op systemen van derden, op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk. Dit geldt bijvoorbeeld in het geval dat abonnementen niet kunnen worden geleverd, of er geen toegang kan worden verkregen tot via internet geleverde diensten.
 7. CLEAR Solutions is te allen tijde gerechtigd updates en wijzingen in de software toe te (laten) passen indien dit noodzakelijk is om de veiligheid ervan te waarborgen.
 8. Partijen zullen hun verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving nakomen, waaronder hun verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Indien CLEAR Solutions in het kader van de levering van clouddiensten of diensten persoonsgegevens als ‘verwerker’ ten behoeve van Opdrachtgever zal verwerken, zal Opdrachtgever voorafgaand aan de verstrekking van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst met CLEAR Solutions overeenkomen op basis van de standaard verwerkersovereenkomst van CLEAR Solutions. Tenzij expliciet anders overeengekomen, gaat CLEAR Solutions ervan uit dat geen bijzondere persoonsgegevens zullen worden verwerkt in het kader van de levering van clouddiensten of diensten.
 9. CLEAR Solutions schakelt voor de clouddiensten een derde in, te weten Parentix B.V. Op die contractuele verhouding is de verwerkersovereenkomst van Parentix B.V. van toepassing. Opdrachtgever geeft op voorhand toestemming voor de inschakeling van Parentix B.V. (en aan haar gelieerde partijen) voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. de clouddiensten.
 

ARTIKEL 22 RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Opdracht zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.  

ARTIKEL 23 OVERMACHT

 1. CLEAR is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CLEAR geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CLEAR niet in staat is haar verplichtingen na te komen, ziektegevallen ingrepen.
 3. CLEAR heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CLEAR haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CLEAR opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CLEAR niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. Indien CLEAR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 24 AANNEMEN; WERVEN EN RONSELEN

 1. CLEAR Solutions stelt werknemers ter beschikking om de overeengekomen dienstverlening uit te voeren. Opdrachtgever erkent dat de werknemers van CLEAR Solutions waardevol zijn en dat het rekruteren van deze werknemers ten behoeve van Opdrachtgever schadelijk is voor CLEAR Solutions. CLEAR Solutions wenst haar belangen te beschermen en het risico van het verlies van werknemers door aannemen, werven en ronselen te minimaliseren. Hieronder wordt verstaan het benaderen, werven of aantrekken van werknemers van CLEAR Solutions, bijvoorbeeld door hen een dienstverband met Opdrachtgever (of een aan haar gelieerde (rechts)persoon) aan te bieden of door daadwerkelijk met hen een dergelijk dienstverband aan te gaan.
 2. Opdrachtgever verbindt zich ertoe gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en voor een periode van 1 jaar na beëindiging van de Opdracht, ongeacht de reden van beëindiging, geen werknemers van CLEAR Solutions te ronselen, werven of aan te nemen zoals omschreven in lid 1.
 3. Bij overtreding van het beding zoals hiervoor beschreven, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd aan CLEAR Solutions. De boete bedraagt € 30.000,-- per geval van ronselen en € 1.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt.
 4. Het betalen van de boete zoals bepaald in lid 3 ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting om verdere schadevergoeding te betalen aan CLEAR Solutions voor alle schade die voortvloeit uit de overtreding van het beding.
 

ARTIKEL 25 GESCHILLENBESLECHTING

De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft CLEAR het recht Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.  

ARTIKEL 26 TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen CLEAR Solutions BV en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  

ARTIKEL 27 WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 17228335. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige Opdracht.